• *Nội dung chính*

  • cam_hoa
  • Bài viết mới

  • Lượt truy cập

    Get free counter at Cgi2yoU.com Bộ đếm Web miễn phí
  • Advertisements

Đáp án Toán tốt nghiệp THPT 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010
 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông
 
 HƯỚNG DẪN CHẤM THI
(Văn bản gồm 04 trang)
 
I. Hướng dẫn chung
 
1)  Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm
từng phần như hướng dẫn quy định.
2)  Việc chi tiết hoá (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai
lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong toàn Hội đồng chấm thi.
3)  Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75
làm tròn thành 1,0 điểm). 
 
II. Đáp án và thang điểm
 
CÂU  ĐÁP ÁN  ĐIỂM
1. (2,0 điểm)
a) Tập xác định: D = \.  0,25
b) Sự biến thiên:
    • Chiều biến thiên:  ‘ y  =
2 3
4
x  − 3x.  Ta có:
‘ y  = 0 ⇔
0
4
x
x
= ⎡
= ⎢ ⎣
 ;  ‘ y  > 0  ⇔ 
0
4
x
x
< ⎡
> ⎢ ⎣
   và  ‘ y  < 0  ⇔  0 <  x < 4.
       Do đó: 
       +  Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  (;0) −∞  và  (4; ); +∞ 
       +  Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 4).
0,50
      • Cực trị:
      +  Hàm số đạt cực đại tại  x = 0  và  yC§ = y(0) = 5;
      +  Hàm số đạt cực tiểu tại  x = 4  và  yCT  = y(4) = −3.
0,25
      • Giới hạn:  lim ; lim xx
yy
→−∞ →+∞
=−∞ =+∞ .
0,25
Câu 1
(3,0 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      • Bảng biến thiên:
 
 
 
 
 
 
0,25
x      − ∞           0                   4             +∞ 
   y’            +      0         −       0       +
   y
   5
   − 3      −∞
   +∞    2
c) Đồ thị (C):
 
 
 
 
 
 
 
0,50
2. (1,0 điểm)
Xét phương trình: 
32
60 xxm −+=    (∗). Ta có:
(∗)  ⇔ 
32 13
55 .
42 4
m xx −+=− 
0,25 
Do đó:
(∗) có 3 nghiệm thực phân biệt   ⇔  đường thẳng  5
4
m y = −  cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt
0,25 
                                              ⇔   −3 < 5 −
4
m  < 5  ⇔  0 <  m <  32.  0,50 
1. (1,0 điểm)
Điều kiện xác định: x > 0.
Với điều kiện đó, phương trình đã cho tương đương với phương trình
2
22 2log 7 log 3 0 xx − += 
0,50
                                       ⇔  
2
2
log 3
1
log
2
x
x
= ⎡

= ⎢

  0,25 
                                       ⇔  
8
2.
x
x
= ⎡
⎢ = ⎣
  0,25
Lưu ý:   Nếu thí sinh chỉ tìm được điều kiện xác định của phương trình thì cho 0,25 điểm.
2. (1,0 điểm)
()
1
432
0
2d Ixxxx =−+ ∫   0,25 

1
543
0
111
523
xxx
⎛⎞
−+ ⎜⎟
⎝⎠
  0,50

1
.
30
  0,25 
3. (1,0 điểm)
Câu 2
(3,0 điểm)
Trên tập xác định D = R của hàm số f(x), ta có:    ‘( ) f x  = 
2
2
1
12
x
x

+
.  0,25
5
− 3
O x
y
6
4 − 2  3
Do đó:    ‘( ) f x  ≤ 0   ⇔  
2
12 2 x x +≤   0,25 
                                 ⇔  
2
0
4
x
x
≥ ⎧

≥ ⎩
   0,25 
                                 ⇔     x  ≥  2.  0,25 
Gọi O là giao điểm của AC và BD. Vì ABCD là hình
vuông nên  AO ⊥ BD.    (1)
Vì SA ⊥ mp(ABCD) nên:
+  SA là đường cao của khối chóp S.ABCD;
+  SA ⊥ BD.           (2)
Từ (1) và (2) suy ra BD ⊥ mp(SOA).
Do đó   SO ⊥ BD.     (3)
Từ (1) và (3) suy ra
n SOA  là góc giữa mp(SBD) và
mp(ABCD). Do đó
n SOA  = 60
o
.
0,50
Xét tam giác vuông SAO, ta có:
SA = OA.
n tan SOA  =
2
AC .tan60
o
  =
2
.
2
a
3  =
6
.
2
a
 
0,25
Câu 3
(1,0 điểm)
Vì vậy  VS.ABCD  =
1
3
SA.
ABCD S   = 
1
3
.
6
.
2
a 2
a  =
3
6
6
a
.  0,25
1. (1,0 điểm)
Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A(1; 0; 0) và vuông góc với BC.
Vì BC ⊥ (P) nên  BC
JJJG
 là một vectơ pháp tuyến của (P).
0,25
Ta có:  BC
JJJG
 = (0; − 2; 3).  0,25
Do đó, phương trình của (P) là:  −2y  +  3z  =  0.  0,50
 2. (1,0 điểm)
Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC.
Vì  O(0; 0; 0) ∈ (S) nên phương trình của (S) có dạng:
x
2
 + y
2
 + z
2
 + 2ax + 2by + 2cz  = 0.    (∗)
0,25
Vì  A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3) ∈ (S) nên từ (∗) ta được:   
12 0
44 0
96 0.
a
b
c
+ = ⎧

+ = ⎨
⎪ + = ⎩
 
Suy ra:  a =
1
2
− ;  b = − 1;  c =
3
.
2
− 
0,50
Vì vậy, mặt cầu (S) có tâm
13
;1;
22
I
⎛⎞
= ⎜⎟
⎝⎠
.  0,25
Câu 4.a
(2,0 điểm)
Lưu ý: 
Thí sinh có thể tìm toạ độ của tâm mặt cầu (S) bằng cách dựa vào các nhận xét về tính chất
hình học của tứ diện OABC. Dưới đây là lời giải theo hướng này và thang điểm cho lời giải đó:
B
A
C
D
O
S  4
Tâm  I của mặt cầu (S) là giao điểm của đường trục của đường tròn ngoại tiếp tam
giác OAB và mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng OC.
0,25
Từ đó, vì tam giác OAB vuông tại O, các điểm A, B thuộc mp(Oxy) và điểm C thuộc
trục Oz nên hoành độ, tung độ của  I tương ứng bằng hoành độ, tung độ của trung
điểm M của đoạn thẳng AB và cao độ của I bằng
1
2
 cao độ của C.
0,50
Ta có  M  =
1
;1;0
2
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
  và  C = (0; 0; 3) (giả thiết). Vì vậy 
13
;1;
22
I
⎛⎞
= ⎜⎟
⎝⎠
.  0,25
Ta có
12 238. zz i −=−+   0,50  Câu 5.a
(1,0 điểm)
Do đó, số phức
12 2 − zz  có phần thực bằng −3 và phần ảo bằng 8.  0,50
1. (1,0 điểm)
Từ phương trình của ∆ suy ra ∆ đi qua điểm M(0; −1; 1) và có vectơ chỉ phương
G
u  = (2; −2; 1).
Do đó   d(O, ∆)  =
, MOu
u
⎡⎤
⎣⎦
JJJJ GG
G .
0,50
Ta có  MO
JJJJ G
 =  (0; 1; −1). Do đó   () ,1;2;2 MO u ⎡⎤ = −− − ⎣⎦
JJJJ GG
.  0,25
Vì vậy   d(O, ∆)  =
222
222
(1) (2) (2)
2(2)1
−+−+−
+− +
  = 1.  0,25
2. (1,0 điểm)
Gọi (P) là mặt phẳng chứa điểm O và đường thẳng ∆.
Do vectơ , nMOu ⎡⎤ = ⎣⎦
GJJJJ GG
 có phương vuông góc với (P) nên  n
G
 là một vectơ pháp
tuyến của (P).
0,50
Câu 4.b
(2,0 điểm)
Suy ra phương trình của (P) là:  −x − 2y − 2z  =  0,  hay  x + 2y + 2z  =  0.  0,50
Ta có:
12 . zz  = 26 + 7i.  0,50  Câu 5.b
(1,0 điểm)
Do đó, số phức
12 . zz  có phần thực bằng 26 và phần ảo bằng 7.  0,50
————— Hết —————

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: